PAGE VIEW : 1,002

Product Information :

Name :
MICHELIN X MULTI HD Z
Category :
  1. รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์
Sub - Category :
  1. ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร
Brand :
Michelin
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

ลดปัญหาการถอดยางก่อนกำหนดจากสภาพการใช้งาน

เพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุก

ประหยัดต้นทุกค่ายาง ใช้งานได้ยาวนานกว่าOther Product In Group "ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร (14)"